AMINATU HAIDAR: “El primer responsable del nostre patiment és Madrid” | El Punt Avui

AMINATU HAIDAR: “El primer responsable del nostre patiment és Madrid” | El Punt Avui

 

 

AMINATU HAIDAR – ACTIVISTA SAHRAUÍ I DEFENSORA DELS DRETS HUMANS

 “Els sahrauís no acceptaran res que no sigui l’autodeterminació. Pagarem car que l’Estat espanyol es posi del cantó de l’ocupant: això reforça la repressió de Rabat contra nosaltres”

 “Ja no tinc paraules per convèncer els joves en la resistència pacífica. Estan disposats a morir en la lluita pels drets humans. Temo que recorrin a la violència per reivindicar-los”

 
DEFENSORA DE LA PAU
Aminatu Haidar és el rostre de la resistència civil i pacífica que molts sahrauís plantegen, per ara sense resultats, a l’ocupació militar del Marroc. Les tortures a les presons de Hassan II i la persecució policial no han aturat la seva lluita, que posa el dret d’autodeterminació del Sàhara Occidental al focus. Aspira al Nobel de la Pau i agraeix el suport dels ciutadans de l’Estat espanyol.
 

El Front Poli­sa­rio va tor­nar a la guerra con­tra el Mar­roc el 2020 i dot­ze­nes de milers de sah­rauís van ofe­rir-se volun­ta­ris per aga­far les armes. Ho feien con­tents, afirma l’acti­vista Ami­natu Hai­dar, que lamenta haver-se que­dat “sense parau­les” per convèncer el jovent de les vir­tuts de la resistència pacífica. Dècades d’oblit interes­sat per part de l’Estat espa­nyol, de la Unió Euro­pea i de les Naci­ons Uni­des, que fan cos­tat a l’ocu­pació mar­ro­quina, dei­xen la població sah­rauí atra­pada en un con­flicte con­ge­lat i a mercè d’un règim que actua sense mira­ments per saque­jar un ter­ri­tori sobre el qual mai ha tin­gut sobi­ra­nia. Un còctel per­fecte, alerta Hai­dar, perquè la violència esclati més enllà del front de guerra.

(…)

Origen: “El primer responsable del nostre patiment és Madrid” | Joan C. Vega | Beirut | Política | El Punt Avui