Ni vacances ni pau | El Punt Avui

Ni vacances ni pau | El Punt Avui

 El programa Vacances en Pau d’acollida de nens sahrauís dels camps de refugiats ha quedat suspès aquest estiu per primer cop des de la seva creació, l’any 1995, a causa de la pandèmia de Covid-19

  • Nens sahrauís del programa Vacances en Pau en una visita a l’Ajuntament de Girona ACAPS GIRONA.

Hau­rien d’estar banyant-se, com la resta de nens, en alguna pis­cina muni­ci­pal d’una població giro­nina o pujant a l’arbre d’algun bosc pro­per o cor­rent per una platja de la Costa Brava, però la greu crisi sanitària cau­sada per la Covid-19 no els ha permès fer el viatge fins a ter­res giro­ni­nes. Par­lem dels infants dels camps de refu­gi­ats del Sàhara Occi­den­tal que cada estiu pas­sen dos mesos aco­llits per alguna família giro­nina en el marc de la cam­pa­nya Vacan­ces en Pau, que pro­mou l’Asso­ci­ació Cata­lana d’Amics del Poble Sah­rauí. Aquest estiu, i per pri­mer cop des que es va ini­ciar aquest pro­jecte, el 1995, la pandèmia ha dei­xat els nens tan­cats a Far­sia, una daira del cam­pa­ment de Smara ager­ma­nada amb la ciu­tat de Girona. “Estan a 50 graus. Durant el dia no es poden bellu­gar i no poden sor­tir de les hai­mes. Només poden fer acti­vi­tat quan cau el sol”, explica Pilar Bayé, secretària d’Acaps-Girona i coor­di­na­dora de Vacan­ces en Pau.

(…)

Origen: Ni vacances ni pau | Marc Salgas | GIRONA | Societat | El Punt Avui